Szukaj na stronie (osoby, hasła):Wskazówki dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej oryginalne teksty o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej.';
 2. Redakcja prosi o składanie opracowań w formie elektronicznej (dokument MS Word na CD lub e-mail) oraz 2 egz. wydruku komputerowego. Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12˚ (przypisy 10˚), a wydruk wykonany na papierze formatu A4 w postaci znormalizowanej (1800 znaków na stronie). Maksymalna objętość: artykuły – 30 stron, inne teksty – 10-20 stron, recenzje – 5 stron. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
 3. Wraz z tekstem należy dostarczyć do Redakcji „Oświadczenie Autora”. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie redakcyjnej czasopisma.
 4. Do artykułów i doniesień naukowych należy dołączyć streszczenie (ok. 200 słów) zawierające uzasadnienie tematu, opis metody oraz uzyskanych wyników. Do streszczenia należy dołączyć słowa kluczowe i kody klasyfikacji JEL.
 5. Przed złożeniem tekstu autorzy proszeni są o zapoznanie się z formą edytorską czasopisma.
 6. Przypisy należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła (w nawiasie). Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło.
 7. Tabele i rysunki powinny być opatrzone notką wskazującą źródła (ewent. „opracowanie własne”). Rysunki powinny być w miarę proste, w czerni, bez kolorów i efektów specjalnych. Linie na wykresach mogą być w szarości, a zaznaczone pola zacieniowane. Format wykresów wektorowy PDF, EPS, ewent. Excel.
 8. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (w porządku alfabetycznym) należy podawać:
  • w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko i inicjały imienia autora, tytuł dzieła (kursywą), wydawcę, miejsce i rok wydania;
  • w odniesieniu do artykułów z czasopism: nazwisko i inicjały imienia autora, tytuł artykułu (kursywą), nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer edycji;
  • w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
  • w przypadku korzystania z Internetu należy podać adres i datę dostępu.
 9. Poprawioną wersję tekstu (po poprawkach porecenzyjnych) należy sporządzić wg tych samych zasad. Do poprawionej wersji tekstu należy dołączyć odpowiedź autora na uwagi recenzentów.
 10. Opracowanie zakwalifikowane do publikacji, lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
 11. Autorzy są proszeni o podanie adresu do korespondencji wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail oraz danych do notki afiliacyjnej: stopień i tytuł naukowy, nazwa uczelni lub innej jednostki.
 12. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań uzyskanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.
 13. Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
 14. Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich oraz nie udziela wyjaśnień w sprawie tekstów niewykorzystanych.

Oświadczenie Autora

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Jestem autorem/współautorem tekstu pt. ...
 2. Tekst jest wolny od wad prawnych.
 3. Tekst nieodpłatnie przekazuję do publikacji i rozpowszechniania, na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dwumiesięczniku „Ekonomista”.

Podpis ...Rymowanki potocznego języka
Maria Nagajowa

202 stron
Cena: 21 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Międzynarodowe środowisko finansowe
Jerzy J. Wajszczuk

258 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.