Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/1

< 2007/62008/2 >

Ekonomista 2008/1 - okładka

s. 1-132 (132)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Andrzej Wojtyna

Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?

Contemporary Economic Theory – Continuation or the Search for a New Paradigm?

Современная экономия – продолжение или поиск парадигмы?

Słowa kluczowe: zmiana paradygmatu, ekonomia złożoności, ekonomia behawioralna

  s. 9  Streszczenie  

Andrzej Sławiński

Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

The Importance of Risk Factors Related to Poland’s Joining the ERM2 and the Euro Zone

Значение факторов риска, появляющихся в связи с вхождением Польши в ERM2 и в еврозону

Słowa kluczowe: Polska, akcesja do strefy euro, konwergencja nominalna i realna

  s. 33  Streszczenie  

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

Global and Domestic Conditions Affecting the Operation of Businesses in Poland

Глобальные и локальные условия функционирования польских предприятий

Słowa kluczowe: Polska, polskie przedsiebiorstwa, globalne wyzwania, konkurencyjność

  s. 51  Streszczenie  

Adam Koronowski

Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej

Divergent Business Cycles within the Common Currency Area

Конъюнктурная дивергенция в монетарном союзе

Słowa kluczowe: teoria unii walutowej, optymalny obszar walutowy, Europejska Unia Monetarna, strefa euro

  s. 77  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.