2012/1

< 2011/62012/2 >

s. 1-136 (136)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Łukasz Hardt

Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii

The Problem of the Realisticness of Assumptions in Economic Theory

Проблема реалистичности предпосылок в теории экономики

realistyczność założeń metodologia ekonomii porównywalność modeli ekonomicznych ontologia ekonomii
  s. 21, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Michał Konopczyński

Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik sprzyjający neutralizacji szoków asymetrycznych

Price Convergence in a Monetary Union as a Factor Conducive to the Neutralisation of Asymmetric Shocks

Конвергенция цен в монетарном союзе как фактор, способствующий нейтрализации асимметричных шоков

unia monetarna konwergencja cen euro
  s. 41, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Elżbieta Kowalczyk

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy

The Influence of Employees’ Traits and Skills on Their Functioning in the Labour Market

Влияние индивидуальных черт и профессиональных навыков работников на их функционирование на рынке труда

rynek pracy cechy i umiejętności pracobiorców psychologiczny model rynku pracy
  s. 53, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Anna Gardocka-Jałowiec

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki

R&D Expenditures and the Innovativeness of the Polish Economy

Затраты на НИОКР и инновацио нность польско й экономики

B+ R B&R R&D innowacyjność polskiej ekonomii polska ekonomia EU UE strategia strategie europa 2010
  s. 79, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej
Krystyna Bobińska

248 stron
Cena: 34,65

Sprzedaż
wysyłkowa

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego
Ewa Cieślik

208 stron, oprawa twarda
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 43,05

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.