2012/1

< 2011/62012/2 >

Ekonomista 2012/1 - okładka

s. 1-136 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Łukasz Hardt

Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii

The Problem of the Realisticness of Assumptions in Economic Theory

Проблема реалистичности предпосылок в теории экономики

Słowa kluczowe: realistyczność założeń, metodologia ekonomii, porównywalność modeli ekonomicznych, ontologia ekonomii

  s. 21  Streszczenie  

Michał Konopczyński

Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik sprzyjający neutralizacji szoków asymetrycznych

Price Convergence in a Monetary Union as a Factor Conducive to the Neutralisation of Asymmetric Shocks

Конвергенция цен в монетарном союзе как фактор, способствующий нейтрализации асимметричных шоков

Słowa kluczowe: unia monetarna, konwergencja cen, euro

  s. 41  Streszczenie  

Elżbieta Kowalczyk

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy

The Influence of Employees’ Traits and Skills on Their Functioning in the Labour Market

Влияние индивидуальных черт и профессиональных навыков работников на их функционирование на рынке труда

Słowa kluczowe: rynek pracy, cechy i umiejętności pracobiorców, psychologiczny model rynku pracy

  s. 53  Streszczenie  

Anna Gardocka-Jałowiec

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki

R&D Expenditures and the Innovativeness of the Polish Economy

Затраты на НИОКР и инновацио нность польско й экономики

Słowa kluczowe: B+ R, B&R, R&D, innowacyjność, polskiej ekonomii, polska ekonomia, EU, UE, strategia, strategie, europa, 2010

  s. 79  Streszczenie