Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2013/1

< 2012/62013/2 >

Ekonomista 2013/1 - okładka

s. 1-174 (174)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro

Consolidation of Public Finance and the Euro Crisis

Консолидация публичных финансов и кризис зоны евро

Słowa kluczowe: kryzys strefy euro, konsolidacja fiskalna, nowy merkantylizm, bezrobocie

  s. 9  Streszczenie  

Aneta Hryckiewicz

Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

Government Interventions in the Banking Sector and the Stability of the Financial Sector

Правительсвенные интервенции в банковском секторе и стабильность финансового сектора

Słowa kluczowe: interwencje państwowe, kryzys finansowy, stabilność, sektor bankowy, moral hazard

  s. 31  Streszczenie  

Urszula Ziarko-Siwek

Efekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

Announcement Effect as the Reflection of the Transparency of Monetary Policy

Эффект оглашения решений как проявление прозрачности денежной политики

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, polityka komunikacyjna banku centralnego, stopy procentowe

  s. 71  Streszczenie  

Tomasz Berent

Financial Leverage: The Case Against DFL

Dźwignia finansowa – krytyka DFL

Финансовый рычаг – критика DFL

Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, ryzyko finansowe, mnożnik kapitału własnego

  s. 99  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.