2013/5

< 2013/42013/6 >

s. 583-728 (146)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Michał Gradzewicz, Jakub Growiec, Robert Wyszyński

Nieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce

The Inefficiency of Employment Allocation in the Business Cycle in Poland

Неэффективность аллокации занятости в конъюнктурном цикле в Польше

luka nieefektywności marża płacowa marża cenowa efektywność alokacji cykl koniunkturalny Polska
  s. 591, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca

Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się

International Monetary System and Global Financial Crisis: Lessons for Macroeconomic Policy in the Developing Countries

Международная монетарная система и глобальный финансовый кризис. Выводы для экономической политики в развивающихся странах

międzynarodowy system monetarny globalny kryzys finansowy stopy procentowe regulacje ostrożnościowe
  s. 625, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Eugeniusz Najlepszy

Eskalacja nierównowagi zewnętrznej krajów zadłużonych w warunkach globalnej mobilności kapitału

Escalation of the External Disequilibrium of Indebted Countries under Global Capital Mobility

Усиление внешнего неравновесия в странах- должниках в условиях глобальной мобильности капитала

ekspansja fiskalna kryzys zadłużenia przepływy kapitałowe nierównowaga bilansów płatniczych międzynarodowa wypłacalność
  s. 647, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak

Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields

Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields (Nierównowaga budżetowa, reguły fiskalne i rentowność obligacji państwowych)

Бюджетное неравновесие, фискальные правила и рентабельность государственных облигаций

deficyt budżetowy reguły fiskalne rentowność obligacji państwowych
  s. 669, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki
Leszek J. Jasiński

96 stron
Cena: 14,70 zł   Cena PDF: 23,37

Sprzedaż
wysyłkowa

Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych
Marcin K. Nowakowski (red.)

464 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.