Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/3

< 2015/22015/4 >

Ekonomista 2015/3 - okładka

s. 285-428 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoArtykułyMiscellaneaKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Janusz Sawicki

Gra wokół Unii Gospodarczej i Walutowej: dokąd zmierza UGW?

The Game About the Economic and Monetary Union: Where Is the EMU Driving At?

Игра вокруг Экономического и валютного союза: куда идет ЭВС?

Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, kurs walutowy, integracja monetarna, kryzys finansowy

  s. 293  Streszczenie  Open Access

Jakub Borowski, Krystian Jaworski

Globalny kryzys finansowy a koszty utraty autonomii monetarnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Global Financial Crisis and Costs of Losing the Independent Monetary Policy in the Selected Central and Eastern European Countries

Глобальный финансовый кризис и издержки от потери монетарной автономии в избранных странах Центральной и Восточной Европы

Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, kurs walutowy, integracja monetarna, kryzys finansowy

  s. 319  Streszczenie  Open Access

Arkadiusz Świadek

Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Business Cycle and Innovation Activity in Polish Industrial Enterprises

Конъюнктурный цикл и инновационная активность промышленных предприятий в Польше

Słowa kluczowe: innowacje, cykl koniunkturalny, przemysł, Polska

  s. 335  Streszczenie  Open AccessMikroekonomia
Adam Oleksiuk Jacek Białek

124 stron
Cena: 24,99 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Zapiski rusofila
Wiesław Kuźmicz

154 stron
Cena: 30,87 zł   Cena PDF: 28,29

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.