Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/5

< 2015/42015/6 >

Ekonomista 2015/5 - okładka

s. 567-726 (160)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Maciej Bałtowski

Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki

Evolution of Economics and the New Pragmatism of Grzegorz W. Kołodko

Эволюция экономической науки и новый прагматизм Гжегожа В. Колодкo

Słowa kluczowe: cele ekonomii, systemy gospodarcze, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna

  s. 575  Streszczenie  

Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego

The Modern Approach of Agricultural Question Considering Studies of Aleksander Czajanow and Władysław Grabski

Современный подход к аграрному вопросу и взгляды Александра Чаянова и Владислава Грабского

Słowa kluczowe: rolnictwo, polityka gospodarcza, kwestia rolna, dobra publiczne

  s. 595  Streszczenie  

Katarzyna Czernek, Paweł Marszałek

Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydatność w badaniach ekonomicznych

The Concept of Social Embeddedness and Its Usefulness in Economic Research

Концепция социального укоренения и ее использование в экономических исследованиях

Słowa kluczowe: zakorzenienie społeczne, heterodoksja, socjologia ekonomiczna

  s. 625  Streszczenie  

Urszula Markowska-Przybyła

Zastosowanie ujęcia funkcjonalnego do oceny zasobów kapitału społecznego w Polsce

Using Functional Approach in the Assessment of Social Capital Resources in Poland

Применение функционального подхода для оценки ресурсов социального капитала в Польше

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, analiza przestrzenna, ujęcie funkcjonalne

  s. 651  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.