Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/6

< 2015/52016/1 >

Ekonomista 2015/6 - okładka

s. 727-934 (208)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Globalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

Global Economic Crisis: An Attempt at Measuring the Effects on Individual Economies

Глобальный экономический кризис – попытка оценки последствий для отдельных стран

Słowa kluczowe: globalny kryzys gospodarczy, syntetyczny wskaźnik aktywności, wpływ kryzysu na gospodarkę, uporządkowanie liniowe

  s. 733  Streszczenie  Open Access

Marcin Kalinowski

Rynek akcji a wzrost gospodarczy – analiza przekrojowa

Stock Market and Economic Growth: A Cross-Country Study

Рынок акций и экономический рост-многоаспектный анализ

Słowa kluczowe: rynek akcji, koniunktura gospodarcza, wzrost gospodarczy

  s. 760  Streszczenie  

Grzegorz Walerysiak

Polityka pieniężna i walutowa w krajach Ameryki Południowej

Monetary and Exchange Rate Policies in South American States

Денежная и валютная политика стран Южной Америки

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, kurs walutowy, cel inflacyjny, Ameryka Południowa

  s. 779  Streszczenie  

Grzegorz Strupczewski, Michał Thlon

Retencja ryzyka a ubezpieczenie: analiza zachowań polskich przedsiębiorstw

Risk Retention and Insurance: Testing the Behaviour of Polish Enterprises

Удержание риска и страхование – анализ поведения польских предприятий

Słowa kluczowe: retencja ryzyka, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa

  s. 804  Streszczenie  

Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik

Instrumenty pochodne na zmienność – nowa klasa aktywów finansowych

Volatility Derivatives – A New Class of Financial Assets

Производные инструменты в условиях волатильности – новый класс финансовых активов

Słowa kluczowe: zmienność, kontrakty futures na VIX, variance swap, wybór portfela

  s. 830  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.