Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/4

< 2016/32016/5 >

Ekonomista 2016/4 - okładka

s. 427-640 (214)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Natalia Nehrebecka, Kamila Derlatka

Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza

Determinants of the Bankruptcy Prediction Indicator: Review of Models and Meta-Analysis

Детерминанты прогнозирования банкротства: обзор моделей и мета-анализ

Słowa kluczowe: predykcja bankructwa, metaanaliza, finanse przedsiębiorstw

  s. 433  Streszczenie  

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka

Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania długiem

Preferences of Polish Enterprises as Regards Debt Financing

Преференции польских предприятий в области кредитного финансирования

Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, struktura kapitału, finanse przedsiębiorstwa, dane panelowe, modele ekonometryczne,

  s. 469  Streszczenie  

Paweł Gajewski

Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej

Regional Phillips Curves in Poland and the Effectiveness of Monetary Policy

Региональные кривые Филлипса в Польше и эффективность денежной политики

Słowa kluczowe: regionalne krzywe Phillipsa, polityka pieniężna

  s. 501  Streszczenie  

Tomasz Grabia

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata

The Relationships between Inflation and Unemployment in Major Economies of the World

Зависимость между инфляцией и безработицей в крупнейших экономиках мира

Słowa kluczowe: bezrobocie, inflacja, krzywa Phillipsa, współczynnik poświęcenia,

  s. 520  Streszczenie  

Jan L. Bednarczyk, Piotr Misztal

Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

Does the euro area move towards the low inflation trap?

Зона евро движется в направлении ловушки низкой инфляции, так ли это?

Słowa kluczowe: Europejski Bank Centralny, polityka pieniężna, cel inflacyjny,

  s. 546  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.