2016/5

< 2016/42016/6 >

Ekonomista 2016/5 - okładka

s. 641-770 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Ewa Ambroziak, Paweł Starosta, Jan Jacek Sztaudynger

Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

Trust, Helpfulness, and Fairness and Economic Growth in Europe

Доверие, желание оказывать помощь, честность и экономический рост в Европе

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, uczciwość, pomocniczość, wzrost gospodarczy

  s. 647  Streszczenie  

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

Agricultural Interventionism: Rent-seeking vs. Public Choice or Correcting Market Imperfections

Аграрный интервенционизм: гонка за рентой и публичный выбор или корректировка рынка

Słowa kluczowe: rolnictwo WPR, pogoń za rentą, renty polityczne

  s. 674  Streszczenie  

Sławomir Juszczyk, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński

Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty

Redistributive Role of the Common Agricultural Policy of the European Union: Theoretical Premises and Effects

Роль совместной сельскохозяйственной политики Евросоюза в области перераспределения – теоретические предпосылки и результаты

Słowa kluczowe: redystrybucja dochodów, nierówności społeczne, Wspólna Polityka Rolna, Unia Europejska

  s. 704  Streszczenie