EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2018/1

< 2017/6

W K R Ó T C E !


s. 1-120 (120)

Henryk Domański

Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013

The Effect of Education on Earnings Distribution in Poland, 1988–2013

Влияние уровня образования на заработную плату в Польше в 1988–2013 гг.

kapitał ludzki wykształcenie struktura płac stratyfikacja społeczna nierówności merytokracja Polska
  s. 7


Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska

Zwrot płacowy z wykształcenia w Polsce

Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland

Окупаемость образования с учетом величины заработной платы в Польше

ekonomia edukacji premia płacowa zwrot płacowy z wykształcenia kształcenie Polska
  s. 25


Leszek Wincenciak

Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia

The Impact of Horizontal and Vertical Educational Mismatches on Wages

Влияние горизонтальных и вертикальных несоответствий в образовании на уровень заработной платы

niedopasowania kwalifikacyjne płace absolwenci
  s. 50


Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz

Krótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries

Недальновидность поведения граждан и роль государства в пенсионной системе: сравнительный анализ для стран ОЭСР

krótkowzroczność emerytury oszczędności wygładzanie konsumpcji OECD
  s. 68


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki
Leszek J. Jasiński

96 stron
Cena: 14,70 zł   Cena PDF: 23,37

Sprzedaż
wysyłkowa

Inwestycje private equity/venture capital
Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan

402 stron
Cena: 77,07 zł   Cena PDF: 64,99

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.