Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/1

< 2018/62019/2 >

Ekonomista 2019/1 - okładka

s. 1-132 (132)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 60,27 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusjeRecenzje
i omówienia

Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski

Miejsce przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce – Polska na tle świata

State Enterprises in the Contemporary Economy: Poland Against a Background of the World

Место государственных предприятий в современной экономике – Польша на фоне мира

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa państwowe, własność państwowa, rola państwa w gospodarce

  s. 21  Streszczenie  Open Access

Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak

Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie

Impact of National and EU Budget Expenditures on Allocation of Production Factors in Polish Agriculture

Влияние бюджетных расходов Польши и Евросоюза на аллокацию факторов производства в польском сельском хозяйстве

Słowa kluczowe: wydatki budżetowe, rolnictwo, budżet rolny, czynniki wytwórcze

  s. 45  Streszczenie  Open Access

Sławomir Kalinowski

Employment Precarisation in the Contemporary Economy

Prekaryzacja zatrudnienia we współczesnej gospodarce

Прекаризация занятости в современной экономике

Słowa kluczowe: zatrudnienie, prekaryzacja, uberyzacja

  s. 73  Streszczenie  Open AccessMenedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci
Aleksander Łukaszewicz

284 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.