Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/3

< 2019/22019/4 >

Ekonomista 2019/3 - okładka

s. 267-392 (126)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki
Konferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia
Komunikaty

Piotr Krajewski

Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce

Decomposing the Impact of Government Spending on GDP in Poland

Декомпозиция влияния правительственных расходов на ВВП в Польше

Słowa kluczowe: polityka fiskalna, inwestycyjne wydatki rządowe, bieżące wydatki rządowe, substytucyjność konsumpcji prywatnej i publicznej, strukturalny model wektorowej autoregresji

  s. 273  Streszczenie  

Jarosław Plichta

Pomiar kosztów transakcyjnych – różne podejścia i perspektywa badawcza

Measurement of Transaction Costs: Different Approaches and Research Perspective

Измерение транзакционных издержек – разные подходы и исследовательская перспектива

Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, nowa ekonomia Instytucjonalna, podejście relacyjne i integracyjne

  s. 291  Streszczenie  

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Beata Woźniak-Jęchorek

The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

Практика польских судов общей юрисдикции в вопросах предпринимательской деятельности – идентификация транзакционных издержек

Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, sąd powszechny, prawo umów, prawo cywilne, proces sądowy

  s. 321  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.