Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2021/1

< 2020/62021/2 >

Ekonomista 2021/1 - okładka

s. 1-186 (186)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Karolina Konopczak, Aleksander Łożykowski

Efekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT

Strengthening of the Polish tax system: estimating the impact on CIT collection

Фискальный эффект мер по ужесточению контроля в области налогообложения в Польше: оценка по налогу КПН

Słowa kluczowe: luka podatkowa CIT, kointegracja nieliniowa, elastyczność dochodów podatkowych, cykl koniunkturalny

  s. 25  Streszczenie  

Sebastian Stępień, Jan Polcyn, Michał Borychowski

Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce

Determinants Of A Balanced Economic And Social Development Of Family Agricultural Farms In Poland

Детерминанты сбалансированного экономико-социального развития семейных агрохозяйств в польше

Słowa kluczowe: drobnotowarowe gospodarstwa rolne, równowaga ekonomiczno-społeczna, Polska

  s. 56  Streszczenie  

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewelina Szuba-Barańska, Walenty Poczta

Wyniki produkcyjne oraz efektywność agrobiznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Production Results And Efficiency Of The Agribusiness In The Countries Of Central Eastern Europe

Производственные результаты и эффективность агробизнеса в странах центральной и восточной Европы

Słowa kluczowe: agrobiznes, produkcja globalna, wartość dodana brutto, kraje Europy Środkowo-Wschodniej

  s. 87  Streszczenie  

Dagmara Nikulin, Małgorzata Gawrycka

Implementation Of The Concept Of Flexicurity In The Selected Countries Of Central Eastern Europe

Wdrażanie koncepcji „flexicurity” w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej

Внедрение концепции «flexicurity» в избранных странах центрально-восточной Европы

Słowa kluczowe: „flexicurity” (elastyczność zatrudnienia i zabezpieczenie socjalne pracowników), wskaźnik złożony, kraje EŚW

  s. 118  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.