2022/1

< 2021/6

Ekonomista 2022/1 - okładka

s. 1-134 (134)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 78,84 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Michał Mrowiec

O ekonomii normatywnej i pozytywnej w perspektywie założenia o chaotyczności zjawisk ekonomicznych

Normative and Positive Economics in the Perspective of the Assumption of Chaoticity of Economic Phenomena

О нормативной и позитивной экономике в свете положений о хаотичности экономических явлений

Słowa kluczowe: teoria chaosu, wartość, entropia, ekonomia normatywna, ekonomia pozytywna

  s. 7  Streszczenie  

Jan Marek Sztaudynger, Jan Jacek Sztaudynger

The Impact of Supply Bottlenecks on Investment Efficiency

Wpływ wąskich gardeł podażowych na efektywność inwestycji

Влияние узких мест предложения на эффективность инвестиций

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, inwestycje w  kapitale fizycznym, wąskie gardło podażowe, model Solowa, endogeniczny model wzrostu

  s. 23  Streszczenie  

Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak

Expenditure of Poland’s Agricultural Budgets in the Context of Selected Macroeconomic Relations

Wydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

Расходы сельскохозяйственного бюджета Польши в контексте отдельных макроэкономических отношений

Słowa kluczowe: wydatki budżetowe, PKB, rolnictwo, WPR, KRUS

  s. 41  Streszczenie  

Jakub Kubiczek, Wojciech Derej, Angelika Kantor

Scientific Achievements of Economic Academic Workers in Poland: Bibliometric Analysis

Osiągnięcia naukowe polskich ekonomistów akademickich: analiza bibliometryczna

Научные достижения польских вузовских преподавателей экономики: библиометрический анализ

Słowa kluczowe: analiza bibliometryczna, osiągnięcia naukowe, uniwersytety ekonomiczne, cytowania, indeks Hirscha, publikacje

  s. 67  Streszczenie  

Joanna Franaszek

Choosing a Field of Education: Signaling, Mismatch, and Equilibrium Shifting

Wybór kierunku studiów: sygnalizacja, niedopasowania i przesunięcia równowagi

Выбор направления учебы: сигнализация, несоответствие и перенос равновесия

Słowa kluczowe: studia wyższe, rynek pracy, sygnalizacja

  s. 94  Streszczenie