Wyniki

Znaleziono 5 wyników wyszukiwania hasła: Waldemar Florczak

Waldemar Florczak, Wojciech Grabowski (2018/2, Artykuły, s. 185) OPEN ACCESS

Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego

W artykule podjęto próbę empirycznego pomiaru indywidualnych korzyści wynikających z bezpłatnego poradnictwa prawnego oferowanego przez różne instytucje niekomercyjne. W tym celu wykorzystano poszerzone równanie dochodów Mincera, którego parametry oszacowano przy użyciu reprezentatywnych mikroekonomicznych danych ankietowych dla Polski. Podsumowując wyniki badania należy stwierdzić, iż (...)


Waldemar Florczak (2012/6, Artykuły, s. 735)

O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości

W artykule dokonano operacjonalizacji głównych teorii przestępczości poziomu makro poprzez ustalenie zbioru najważniejszych zmiennych wykorzystywanych w badaniach empirycznych nad makro-determinantami przestępczości. Na podstawie danych o częstotliwości rocznej za lata 1970-2008, dotyczących przestępczości przeciwko mieniu w Polsce, oraz w oparciu o strategię modelowania od ogółu do (...)


Waldemar Florczak (2009/4, Artykuły, s. 479)

Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce

W artykule dokonano identyfikacji i kwantyfikacji – na szczeblu makro – wpływu czynników warunkujących przestępczość w Polsce w latach 1970–2005, przy użyciu modelu ekonometrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem efektu odstraszania. Narrację tekstu zilustrowano odpowiednimi przykładami, biorąc za punkt odniesienia przestępczość w Polsce w okresie objętym analizą. Na etapie specyfikacji (...)


Waldemar Florczak (2008/2, Artykuły, s. 169)

Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu

Artykuł zawiera przegląd badań empirycznych, kwantyfikujących wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Literatura dotycząca omawianego tematu jest bardzo bogata, stąd przegląd – pomimo iż reprezentatywny – nie jest w pełni wyczerpujący. W doborze przytoczonych wyników badań kierowano się kryterium częstotliwości, z jaką dane pozycje cytowano w literaturze tematu. Prezentację (...)


Waldemar Florczak (2007/5, Artykuły, s. 651)

Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim

Autor przedstawia mikroekonomiczne fundamenty analizy indywidualnych i społecznych korzyści, jak i zewnętrznych efektów związanych z kapitałem ludzkim. Ten artykuł oparty jest na podstawie częstych odniesień do wyników badań empirycznych. Zakładano, że kapitał ludzki może być wyrażony w kategoriach indywidualnego poziomu wykształcenia. Autor proponuje spójną metodę kwantyfikacji oddzielnych (...)
....