Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2021/2

< 2021/1

Ekonomista 2021/2 - okładka

s. 187-316 (130)

W K R Ó T C E !

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Aleksander Sulejewicz

Modelowanie w przypadku ekonomisty heterodoksyjnego – sukcesy i niepowodzenia Michała Kaleckiego

Modelling in the Case of a Heterodox Economist: Success and Failure of Michał Kalecki

Моделирование гетеродоксального экономиста – успехи и неудачи Михала Калецкого

  s. 193  

Jagoda Kaszowska-Mojsa

Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w przebiegu cyklu koniunkturalnego

Innovation Strategies of Polish Manufacturing Companies through the Business Cycle

Инновационные стратегии польских предприятий перерабатывающей промышленности в ходе конъюнктурного цикла

  s. 224  

Katarzyna Owsiak

Relacje pomiędzy władzami centralnymi a władzami samorządowymi w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

Relations Between Central And Local Authorities In The Light Of New Institutional Economy

Отношения между центральными органами власти и органами самоуправления в свете новой институциональной экономики

  s. 251  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.