Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/1

< 2007/62008/2 >

Ekonomista 2008/1 - okładka

s. 1-132 (132)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Urszula Płowiec

Władysław Szymański: Czy globalizacja musi być irracjonalna

Władysław Szymański: Czy globalizacja musi być irracjonalna (Is Globalization Doomed to Be Irrational)

Владыслав Шиманьски: Должна ли глобализация быть иррациональной

  s. 121  

Tomasz Gołębiowski

Marian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

Marian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (Companies’ Strategies for Foreign Expansion)

Марьян Горыня: Стратегии иностранной экспансии предприятий

  s. 123  

Stanisław Urban

Waldemar Czternasty, Bazyli Czyżewski: Struktura kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje

Waldemar Czternasty, Bazyli Czyżewski: Struktura kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje (The Managerial Structure of Agro-allied Business in Poland. Theory, Analysis and Trends)

Вальдемар Чтернасты, Базыли Чижевски: Структура управления агробизнесом в Польше. Теория, анализ и тенденции

  s. 128  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.