Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/2

< 2008/12008/3 >

Ekonomista 2008/2 - okładka

s. 133-284 (152)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Krzysztof Berbeka

Problemy stosowania międzypokoleniowej stopy dyskontowej

On the Intergenerational Discount Rate

Проблемы применения межгенерационной дисконтной ставки

  s. 233  

Robert Grzanka

„Offshoring” usług – kolejny etap globalizacji produkcji w sektorze usługowym

Offshoring of Services – the Next Step of Globalization in Service Sector

„Offshoring” услуг – очередной этап глобализации производства в секторе услуг

  s. 243  

Marcin Mucha

Nieefektywność rynku kapitałowego i racjonalność oczekiwań. Analiza na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Effectiveness of Capital Market and Rationality of Expectations. Analysis of Warsaw Stock Exchange

Неэффективность фондового рынка и рациональность ожиданий. Анализ на примере Варшавской биржи ценных бумаг

  s. 263  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.