Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/4

< 2008/32008/5 >

Ekonomista 2008/4 - okładka

s. 439-566 (128)

ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Anna Zielińska-Głębocka

Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha

Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha eds (Poland as the Member of the European Union. Dynamics of Economic Convergence)

Польша в Европейском союзе. Динамика экономической конвергенции, ред. Ян Я. Михалек, Влодзимеж Сивиньски, Мечислав В. Соха

  s. 561  

Maciej Miszewski

Piotr Pysz: Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej

Piotr Pysz : Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej (Social Market Economy – Ordoliberal Concept of Economic Policy)

Петр Пыш: Социальная рыночная экономика – Ордолиберальная концепция экономической политики

  s. 563  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.