Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/6

< 2008/52009/1 >

Ekonomista 2008/6 - okładka

s. 699-856 (158)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Krystyna Piotrowska-Marczak

System finansowy w Polsce, red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak

Financial System in Poland, edited by Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak

Финансовая система в Польше, ред. Богуслав Петшак, Збигнев Поланьски, Барбара Возняк

  s. 837  

Dorota Czykier-Wierzba

Roman Sobiecki: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa

Roman Sobiecki: Globalization and the Functions of Poland’s Agriculture

Роман Собецки: Глобализация и функции польского сельского хозяйства

  s. 840  

Piotr Dominiak

Marian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Marian Gorynia, Barbara Jankowska: (Clusters and the International Competitiveness and Internationalization of Enterprises

Мариан Горыня, Барбара Янковска: Кластеры, международная конкурентоспособность и интернационализация предприятия

  s. 846  

Barbara Polszakiewicz

Podstawy makroekonomii, red. nauk. Wacław Jarmołowicz

Foundations of Macroeconomics, edited by Wacław Jarmołowicz

Основы макроэкономии, ред. Вацлав Ярмолович

  s. 849  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.