Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2009/1

< 2008/62009/2 >

Ekonomista 2009/1 - okładka

s. 1-154 (154)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Janusz Bilski, Małgorzata Janicka

Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II

Conditions Associated with the Introduction of Poland’s Zloty into ERM II

Условия введения злотого в ERM II

  s. 91  

Marcin Mucha

Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro

Competitiveness of Poland’s Economy after it Enters the Eurozone

Условия конкурентоспособности польской экономики после вступления в зону евро

  s. 111  

Ewa Aksman

Wzrost dochodu a zmniejszenie nierówności – skrócona funkcja dobrobytu społecznego

Increases of Incomes and the Issue of Reduction of Disparities – an Abbreviated Function of Social Welfare

Рост дохода и уменьшение неравенства – сокращённая функция общественного благосостояния

  s. 135  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.