Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2009/2

< 2009/12009/3 >

Ekonomista 2009/2 - okładka

s. 155-284 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Bożena Adamczyk-Kloczkowska, Michał Wojna

Funkcja niedoboru jako regulatora w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce

Shortage Function as a Controlling Mechanism of Public System of Health Protection in Poland

Функция недостатка как регуляторa публичной системы здравоохранения в Польше

  s. 211  

Liliana Jodkowska

Państwo opiekuńcze a idea flexicurity

Welfare State and the Concept of Flexicurity

Социальное государство и идея flexicurity

  s. 227  

Marek A. Dąbrowski

Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?

Is the Hoarding of Foreign Exchange Reserves by East Asian Economies a Manifestation of Interventionism?

Аккумуляция валютных резервов в странах Восточной Азии – проявление государственного вмешательства?.

  s. 241  

Agnieszka Kurczewska

Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii

Discussion on the Notion of SME. The Extent to which Problems of SME Are Present in Economic Theory

Понятие малого и среднего предприятия и дискуссия на эту тему. Проблематика сектора МСП в экономической науке

  s. 259  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.