Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2009/6

< 2009/52010/1 >

Ekonomista 2009/6 - okładka

s. 675-822 (148)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Bogusław Guzik

Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski

Investment and the rate of unemployment in the voivodships of Poland

Инвестиции и норма безработицы в воеводствах Польши

Słowa kluczowe: inwestycje a bezrobocie, stopa bezrobocia, klin inwestycyjny bezrobocia, efekty histerezy

  s. 683  Streszczenie  

Adam P. Balcerzak

Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy

Effectiveness of the institutional system related to the potential of the knowledge based economy

Эффективность институциональной системы и потенциал экономики опирающейся на знания

Słowa kluczowe: nowa globalna gospodarka oparta na wiedzy, system instytucjonalny, analiza wieloczynnikowa, metoda zerowa unitaryzacji

  s. 713  Streszczenie  

Maciej K. Dudek

Euro w ujęciu wybranych teorii ekonomii

Euro from the viewpoint of selected economic theories

Евро в свете избранных экономических теорий

Słowa kluczowe: euro, wydajność, dobrobyt, koszty transakcyjne, informacja, stabilizacja, optymalne obszary walutowe

  s. 743  Streszczenie  

Izabela Bludnik

Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich

Reductionism in new keynesian models

Редукционизм в неокейнсианских моделях

Słowa kluczowe: mikrofundacje, redukcjonizm, niejednorodność, Nowy keynesizm

  s. 761  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.