Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/2

< 2010/12010/3 >

Ekonomista 2010/2 - okładka

s. 137-276 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Małgorzata Doman, Ryszard Doman

Zależności na globalnym rynku finansowym w czasie kryzysów

Relations in the Global Financial Market During the Crisis

Взаимозависимости на глобальном финансовом рынке во время кризиса

  s. 215  

Bazyli Czyżewski

Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych

Controversies Concerning the Rent of Land From Classical Economics to Modern Times

Споры о земельной ренте от классической экономии по совре-менность

  s. 227  

Anna Tobolska

Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowanie korporacji międzynarodowych – wymiar przestrzenny

Theoretical Concepts Explaining the Behaviour of Transnational Corporations – the Spatial Dimension

Теоретические концепции объясняющие поведение международных корпораций – пространственное измерение

  s. 243  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.