Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/2

< 2010/12010/3 >

Ekonomista 2010/2 - okładka

s. 137-276 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Bogdan Mróz

Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw

Adam Noga, Theories of Firms

Адам Нога, Теории предприятий

  s. 259  

Janusz Świerkocki

Marian Gorynia, International Business in Transition

Marian Gorynia, International Business in Transition

Марьян Горыня, International Business In Transition

  s. 262  

Maciej Bałtowski

20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

20 years of transformationi. Achievements, Problems, Prospects. Ed. by Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

20 лет трансформации. Достижения, проблемы, перспективы, ред. Гжегож В. Колодко, Яцек Томкевич

  s. 267  

Sławomir I. Bukowski

Leokadia Oręziak, Finanse Unii Europejskiej

Leokadia Oręziak, Finances of the European Union

Леокадия Орензяк, Финансы Европейского союза

  s. 270  

Andrzej Szplit

Alojzy Czech, Karol Adamiecki – polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)

Alojzy Czech, Karol Adamiecki – the Polish Co-founder of Management science – Biography and Accomplishments

Алойзы Чех, Кароль Адамецки – польский вклад в науку об организации и управлении (биография и достижения)

  s. 273  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.