Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/5

< 2010/42010/6 >

Ekonomista 2010/5 - okładka

s. 601-766 (166)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Dariusz Rosati

Kierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego strefą euro

Fiscal Management System of the Eurozone – Directions of Change

Направления изменений в системе фискального управления зоной евро

Słowa kluczowe: Unia Gospodarczo-Walutowa, Pakt Stabilności i Wzrostu, reguły fiskalne, deficyt i dług publiczny, procedura nadmiernego deficytu

  s. 609  Streszczenie  

Urszula Płowiec

Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r.

On the Innovative Strength of Poland in the 2020 Perspective

Замечания относительно инновационности Польши в перспективе до 2020 г.

Słowa kluczowe: innowacje, instytucjonalizm, gospodarka wiedzy

  s. 647  Streszczenie  

Michał Majsterek, Aleksander Welfe

Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego

Long-Run Price-Wage Relationships and the Role of the Tax System

Долговременные взаимосвязи между зарплатой и ценами и роль налоговой системы

Słowa kluczowe: inflacja, system podatkowy, kointegracja

  s. 677  Streszczenie  

Sławomir Juszczyk

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Predicting Insolvency of Forwarding Enterprises

Прогнозирование банкротства предприятий

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa spedycyjne, modele upadłości, determinanty branży, współczynniki regresji

  s. 701  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.