Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/6

< 2011/52012/1 >

Ekonomista 2011/6 - okładka

s. 769-884 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Małgorzata Podogrodzka

Wpływ starzenia się ludności na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji

Population Ageing and Economic Security of Future Generations

Влияние старения населения на экономическое обеспечение последующих поколений

  s. 831  

Marta Małecka

Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu klasy GARCH

Forecasting the Variability of Stock Exchange Indexes Using GARCH Models

Прогнозирование изменений биржевых индексов с ис-пользованием моделей класса GARCH

  s. 843  

Paweł Siarka

Procedura back-testing jako metoda oceny modeli ryzyka kredytowego

Back-testing Procedure as the Method of Validation of Credit Risk Models

Процедура back-testing как метод оценки моделей кредитного риска

  s. 861  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.