Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/6

< 2011/52012/1 >

Ekonomista 2011/6 - okładka

s. 769-884 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Jan Rymarczyk

Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Poland’s Entry to Eurozone and the International Competitiveness and Internationalization of Enterprises, eds. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Вступление Польши в зону евро – международная конкурентоспособность и интернационализация предприятий, ред. Марьян Горыня, Барбара Янковска

  s. 871  

Jan Krzysztof Solarz

Piotr Chmielewski, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych

Piotr CHMIELEWSKI: Homo agens: Institutionalism in Social Sciences

Пётр Хмелевскимелевски, Homo agens. Институционализм в общественных науках

  s. 873  

Katarzyna Appelt

Jesus Huerta de Soto: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

Jesus Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles

Есус Хуэрта де Сото, Деньги, банковский кредит и конъюнктурные циклы

  s. 876  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.