Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/2

< 2012/12012/3 >

Ekonomista 2012/2 - okładka

s. 137-272 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

Adjusting the Mechanisms of the Common Agriculturatural Policy to the Expectations of the EU Member States

Адаптация механизмов Совместной аграрной политики к ожиданиям государств-членов

  s. 145  

Mikołaj Herbst, Piotr Wójcik

Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne

Economic Growth and Income Divergence in the Polish Subregions: Some Determinants and Spatial Patterns

Экономический рост и дивергенция уровня доходов в польских субрегионах – некоторые детерминанты и эффекты территориального развития

  s. 175  

Justyna Światowiec-Szczepańska

Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Economic Rent and Firm’s Competitive Advantage

Экономическая рента и конкурентные преимущества предприятия

  s. 203  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.