Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/2

< 2012/12012/3 >

Ekonomista 2012/2 - okładka

s. 137-272 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Piotr Pysz

Witold Małachowski, Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec

Witold Małachowski, Social Market Economy of Contemporary Germany

Витольд Малаховски, Социальная рыночная экономика современной Германии

  s. 261  

Joanna Kotowicz-Jawor

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Business Clusters in the Development of Competitiveness and Innovativeness of the Region

Эулялия Скавиньска, Ромуальд И. Залевски, Бизнес-кластеры в развитии конкурентоспособности и инновационности региона

  s. 266  

Marian Gorynia

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki

The Role of Foreign Direct Investment in Shaping the Current and Future Economic Profile of Łódź Voivodship, ed. Janusz Świerkocki

Роль прямых иностранных инвестиций в формировании сегодняшнего и будущего экономического профиля лодзинского воеводства, ред. Януш Сьверкоцки

  s. 270  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.