Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/4

< 2012/32012/5 >

Ekonomista 2012/4 - okładka

s. 395-538 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

Michał Brzoza-Brzezina, Poland’s Monetary Policy: Theoretical and Empirical Research

Михал Бжоза-Бжезина, Польская денежная политика. Теоретические и эмпирические исследования

  s. 529  

Maciej Bałtowski

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Liberal Premises of Economic Transformation in Poland, eds. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Либеральные предпосылки польской экономической трансформации, ред. Вацлав Ярмолович, Катажина Шажец

  s. 531  

Małgorzata Janicka

Sławomir I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Sławomir I. Bukowski, International Integration of Financial Markets

Славомир И. Буковски, Международная интеграция финансовых рынков

  s. 534  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.