Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/6

< 2012/52013/1 >

Ekonomista 2012/6 - okładka

s. 677-888 (212)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Michał Konopczyński

Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy

The Effect of Taxation on Economic Growth

Влияние налогообложения на экономический рост

Słowa kluczowe: polityka fiskalna, podatki dochodowe, podatek VAT, wzrost gospodarczy, wzrost endogeniczny, model AK

  s. 689  Streszczenie  

Łukasz Goczek

Niestabilność polityki fiskalnej, rozwój rynków finansowych i wzrost gospodarczy

Instability of fiscal policy, financial development, and economic growth

Нестабильность фискальной политики, финансовое развитие и экономический рост

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, niestabilności polityki fiskalnej, rozwój finansowy

  s. 713  Streszczenie  

Waldemar Florczak

O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości

On the Possibility of Integrated tegrated tegrated Empirical Verification of Alternative Theories: Case Study of Crime Theories Summary

К вопросу о возможности интегрированной эмпирической проверки альтернативных теорий на примере теории преступности

Słowa kluczowe: teorie przestępczości, model ekonometryczny, specyfikacja modelu, strategie modelowania, teoria informacji, model uśredniony,

  s. 735  Streszczenie  

Dorota Janiszewska

Ordoliberalne koncepcje naprawy kapitalizmu po Wielkim Kryzysie lat 1929–1933

Ordoliberal Conceptions of Capitalism Reform after the Great Depression of 1929–1933

Ордолиберальные концепции реформирования капитализма после Великой депрессии 1929–1933 гг.

Słowa kluczowe: ordoliberalizm, polityka gospodarcza, Wielki Kryzys, „trzecia droga”, Walter Eucken, Wilhelm Rö pke, Alexander Rüstow

  s. 765  Streszczenie  

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek

Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

Методология исследования общественного капитала и ее эмпирическая проверка

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, kluczowe zasoby i atrybuty, modele, luka kapitału społecznego, profile kapitału społecznego

  s. 793  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.