Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2013/2

< 2013/12013/3 >

Ekonomista 2013/2 - okładka

s. 175-310 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Bogusław Fiedor

Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa versus regulacja publiczna

Market Failures and State Failures: Market Regulation vs. Public Regulation

Ошибки рынка и ошибки государства – рыночное регули-рование против публичного регулирования

Słowa kluczowe: rynkowy i państwowy mechanizm regulacji, błędy rynku, błędy państwa. paradygmat rynku, regulacja publiczna, normatywna i ekonomiczna teoria regulacji

  s. 183  Streszczenie  

Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

Transaction Costs as Determinant of the Foreign Expansion of the Enterprise

Трансакционные издержки как детерминанта формы внешней экспансии предприятия

Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, ekspansja zagraniczna, formy wejścia na rynek, internacjonalizacja, globalizacja

  s. 201  Streszczenie  

Michał Jurek

Systemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro

Exchange Rate Regimes of Central and Eastern European Countries and the Exchange Rate Volatility of Their Currencies Against the Euro

Системы валютных курсов стран Центральной и Восточной Европы и изменчивость курсов их валют по отношению к евро

Słowa kluczowe: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, systemy kursowe, kurs walutowy

  s. 221  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.