Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/1

< 2013/62014/2 >

Ekonomista 2014/1 - okładka

s. 1-144 (144)Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Janina Godłów-Legiędź

Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu

Credit Rationing: New Keynesian and Post-Keynesian Approach

Экономика и социальная инженерия в перспективе глобального кризиса

Słowa kluczowe: inżynieria społeczna, historia ekonomii, metodologia ekonomii, kryzys globalny

  s. 9  Streszczenie  

Izabela Bludnik

Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu

Economics and Social Engineering from the Perspective of the Crisis

Распределение кредита в представлении неокейнсианства и посткейнсианства

Słowa kluczowe: racjonowanie kredytu, asymetria informacji, sztywności realne, fundamentalna niepewność, wiarygodność kredytowa

  s. 27  Streszczenie  

Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański

Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen

Inflation in a Model with Endogenous Frequency of Price Changes

Инфляция в модели с эндогенной частотой актуализации цен

Słowa kluczowe: sztywności nominalne, dynamiczne modele równowagi ogólnej, krzywa Phillipsa z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen, koszty menu

  s. 45  Streszczenie  

Sławomir Juszczyk, Rafał Balina

Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach

Predicting the Threat of Bankruptcy in Enterprises of Some Selected Branches

Прогнозирование угрозы банкротства предприятий отдельных отраслей

Słowa kluczowe: bankructwo, predykcja bankructwa, analiza dyskryminacyjna

  s. 67  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.