Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/5

< 2014/42014/6 >

Ekonomista 2014/5 - okładka

s. 643-782 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań

Determinants of the Effectiveness of Foreign Direct Investments – A Review Article

Детерминанты эффективности прямых иностранных инвестиций – обзор результатов исследований

Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB), efektywność, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

  s. 663  Streszczenie  

Dorota Wawrzyniak

Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

Investment Climate and the Effect of Corporate Taxation on Foreign Direct Investments in the EU Countries

Влияние инвестиционного климата и налогообложения предприятий на прямые иностранные инвестиции в странах ЕС

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), klimat inwestycyjny, opodatkowanie przedsiębiorstw, Unia Europejska

  s. 685  Streszczenie  

Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski

Inflow of Foreign Direct Investment and Economic Development in Poland

Приток прямых иностранных инвестиций в Польшу a развитие экономики

Słowa kluczowe: wzrost i rozwój gospodarczy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ścieżka inwestycyjno-rozwojowa

  s. 707  Streszczenie  

Anna Tobolska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski: struktura działowa i przestrzenna

Foreign Direct Investments in Poland’s Industry: Sectoral and Spatial Structure

Прямые иностранные инвестиции в промышленности Польши: структура по отраслям и регионам

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), przemysł, Polska

  s. 733  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.