Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/6

< 2014/52015/1 >

Ekonomista 2014/6 - okładka

s. 783-912 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyEsejeRecenzje
i omówienia

Adam Lipowski

Czy w gospodarce usług możliwa jest nieuznaniowa aktywna polityka makroekonomiczna?

Is a Non-arbitrary Active Macroeconomic Policy Possible in a Service Economy?

Возможна ли неарбитральная активная макроэкономическая политика в экономике услуг?

Słowa kluczowe: gospodarka usług, potencjalny i rzeczywisty PKB, luka popytowa, mierzenie PKB, aktywna polityka makroekonomiczna (fiskalna i pieniężna), polityka uznaniowa i nieuznaniowa

  s. 795  Streszczenie  

Michał Konopczyński

Wpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

The Effect of Taxation and Human Capital on Economic Growth in Poland

Влияние налогов и человеческого капитала на экономический рост на примере Польши

Słowa kluczowe: polityka fiskalna, podatki dochodowe, podatek VAT, wzrost gospodarczy, model AK, kapitał ludzki

  s. 819  Streszczenie  

Jakub Kronenberg

Gaz łupkowy w Polsce a „przekleństwo zasobów naturalnych”

Shale Gas in Poland and the Natural Resource Curse

Сланцевый газ в Польше и „проклятие природных ресурсов”

Słowa kluczowe: Polska, gaz łupkowy, przekleństwo zasobów naturalnych, trwały wzrost, instytucje

  s. 843  Streszczenie  

Irena Szarowská

Long-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach

Long-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach

Долгосрочная и краткосрочная зависимость междурасходами государства и ВВП в странах ЕС15: коинтеграционный подход

Słowa kluczowe: wydatki państwa, wahania cykliczne, prawo Wagnera, klasyfikacja COFOG, elastyczność długookresowa i krótkookresowa

  s. 865  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.