Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/6

< 2014/52015/1 >

Ekonomista 2014/6 - okładka

s. 783-912 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyEsejeRecenzje
i omówienia

Piotr Michoń

Thomas Piketty, Capital in the 21st Century

Thomas Piketty, Capital in the 21st Century

  s. 895  

Andrzej Czyżewski

Karolina Pawlak, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej

Karolina Pawlak, International Competitive Capacity of the Agroindustrial Sector in the EU Countries

Каролина Павляк, Международная конкурентоспособность агро продовольственного сектора стран Европейского союза

  s. 900  

Józef Stanisław Zegar

Anna Matuszczak, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Anna Matuszczak, The Differentiation in the Development of Agriculture in the EU Re gions in the Aspect of Agricultural Balance

Анна Матущак, Различия в сельскохозяйственном развитии отдельных регионов Европейского союза с точки зрения равновесия этого развития

  s. 906  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.