Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/2

< 2015/12015/3 >

Ekonomista 2015/2 - okładka

s. 151-284 (134)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Marek A. Dąbrowski

Korzyści netto z akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące w świetle doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008–2009

Net Benefits of Foreign Exchange Reserves Accumulation by Emerging Economies: Lessons from the Global Financial Crisis of 2008–2009

Чистая выгода от накопления валютных резервов для растущих экономик в свете опыта мирового финансового кризиса 2008– 2009 годов

Słowa kluczowe: rezerwy dewizowe, globalny kryzys finansowy, gospodarki wschodzące, odporność na kryzys

  s. 159  Streszczenie  

Ilhan Ozturk, Ali Acaravci, Seyfettin Artan

The Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

The Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

Причинноследственная связь между трансфертом знаний и экономическим ростом на примере Турции

Słowa kluczowe: efekty wiedzy, przepływ technologii, przyczynowość, test ARDL, Turcja

  s. 189  Streszczenie  

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Struktura zadłużenia spółki według priorytetu spłaty: implikacje dla wartości przedsiębiorstwa

Firm’s Debt Priority Structure: Implications for the Enterprise Value

Структура задолженности компании по очередности погашения: импликации для стоимости фирмы

Słowa kluczowe: opcja inwestycyjna, priorytet spłaty długu, koszty agencji długu, niedoinwestowanie, przeinwestowanie, rozwodnienie roszczeń

  s. 203  Streszczenie  

Maciej Szymczak

Dane, informacje i wiedza w łańcuchu dostaw

Data, Information, and Knowledge in the Supply Chain

Данные, информация и знания в цепи поставок

Słowa kluczowe: dane, informacje i wiedza, przepływy informacyjne, łańcuch dostaw

  s. 225  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.