Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/3

< 2015/22015/4 >

Ekonomista 2015/3 - okładka

s. 285-428 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Wojciech Giza

Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Spontaneous and Instituted Elements of Economic Order in the Transformation Proces, ed. by Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

Спонтанные и устанавливаемые элементы экономического порядка в процессе трансформации, научная редакция Петр Пыш, Анна Грабска, Михал Мошиньски

  s. 415  

Łucja Tomaszewicz

Barbara Liberda, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce

Barbara Liberda, Cousiousness: Who Is Saving in Poland?

Барбара Либерда: Предусмотрительность, Кто экономит в Польше?

  s. 417  

Grzegorz Tchorek

Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, red. Piotr Albiński

Crisis and Stabilization Policy in the European Union, red. Piotr Albiński

Кризис и стабилизационная политика в Евросоюзе, ред. Петр Альбиньски

  s. 419  

Grzegorz Ślusarz

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski i Bogdan Klepacki

Problems of the Development of Agriculture and Food Economy in the First Decade of Poland’s Membership In the European Union), red. nauk. Andrzej Czyżewski i Bogdan Klepacki

Проблемы развития сельского хозяйства и продовольственной отрасли в первой декаде членства Польши в Евросоюзе, научный редактор Анджей Чижевски и Богдан Клепацки

  s. 423  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.