Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/1

< 2015/62016/2 >

Ekonomista 2016/1 - okładka

s. 1-152 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Bogusław Fiedor, Bartosz Scheuer, Zbigniew Dokurno

Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia – ujęcie epistemologiczne

The Sustainable Development Paradigm and Contemporary Macroeconomics: the Epistemological Approach

Парадигма устойчивого развития и современная макроэкономика – эпистемологический подход

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekonomia ekologiczna, współczesna makroekonomia

  s. 11  Streszczenie  Open Access

Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski

W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK

In Search of Non-fragility of the Socio-economic System: Using the Synthetic BDI Index

В поиске антихрупкости социально-экономической системы – применения синтетического показателя ALK

Słowa kluczowe: wskaźnik zrównoważonego rozwoju ALK, rozwój społeczno-ekonomiczny, Polska

  s. 32  Streszczenie  Open Access

Monika Kondratiuk-Nierodzińska

Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

Technological Knowledge Creation and Competitiveness of Economies

Создание технических знаний и конкурентоспособность экономик

Słowa kluczowe: innowacje, wiedza techniczna, konkurencyjność gospodarek, Europa

  s. 61  Streszczenie  

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej

Innovativeness as a Growth and Development Factor in Poland: an Attempt at Empirical Verification

Инновационность как фактор роста и развития экономики Польши

Słowa kluczowe: innowacyjność, całkowita produktywność czynników, postęp techniczny, wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego

  s. 85  Streszczenie  

Krzysztof Beck, Jakub Janus

Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Similarity of Supply and Demand Shocks between Poland and Other EU Countries

Сходство шоков спроса и предложения в Польше и в других странах Евросоюза

Słowa kluczowe: teoria optymalnych obszarów walutowych, wstrząsy gospodarcze, Unia Gospodarcza i Walutowa, strukturalny model wektorowej autoregresji

  s. 113  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.