Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/2

< 2016/12016/3 >

Ekonomista 2016/2 - okładka

s. 153-286 (134)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Wiktor Rutkowski

Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny

Economic Inequalities vs. Economic Development and Social Well-being

Экономическое неравенство, экономическое развитие и социальное благополучие

Słowa kluczowe: nierówności podziału, wzrost gospodarczy, dobrobyt społeczny, jakość życia, zrównoważony rozwój

  s. 161  Streszczenie  

Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski

Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej

Poverty in the EU Countries

Бедность в странах Европейского союза

Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, deprywacja materialna

  s. 180  Streszczenie  

Joanna Tyrowicz, Wojciech Hardy

Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce

An Attempt at Empirical Verification of the Efficiency Wage Hypothesis in Poland

Попытка эмпирической верификации гипотезы эффективной заработной платы в Польше

Słowa kluczowe: płace efektywnościowe, Polska, równanie Mincera, korekta Heckmana

  s. 200  Streszczenie  

Patrycja Graca-Gelert

The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

Влияние экономической миграции в Европейский Союз на неравенство доходов в Польше

Słowa kluczowe: współczynnik Giniego, nierówności, przekazy pieniężne emigrantów

  s. 216  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.