Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/5

< 2016/42016/6 >

Ekonomista 2016/5 - okładka

s. 641-770 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Ewa Ambroziak, Paweł Starosta, Jan Jacek Sztaudynger

Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

Trust, Helpfulness, and Fairness and Economic Growth in Europe

Доверие, желание оказывать помощь, честность и экономический рост в Европе

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, uczciwość, pomocniczość, wzrost gospodarczy

  s. 647  Streszczenie  

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

Agricultural Interventionism: Rent-seeking vs. Public Choice or Correcting Market Imperfections

Аграрный интервенционизм: гонка за рентой и публичный выбор или корректировка рынка

Słowa kluczowe: rolnictwo WPR, pogoń za rentą, renty polityczne

  s. 674  Streszczenie  Open Access

Sławomir Juszczyk, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński

Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty

Redistributive Role of the Common Agricultural Policy of the European Union: Theoretical Premises and Effects

Роль совместной сельскохозяйственной политики Евросоюза в области перераспределения – теоретические предпосылки и результаты

Słowa kluczowe: redystrybucja dochodów, nierówności społeczne, Wspólna Polityka Rolna, Unia Europejska

  s. 704  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.