Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/6

< 2016/52017/1 >

Ekonomista 2016/6 - okładka

s. 771-914 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Zbigniew Madej

Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów

Heuristic Self-knowledge Among the Economists

Геуристическое самосознание экономистов

Słowa kluczowe: heurystyka, samowiedza heurystyczna, wiedza ekonomiczna

  s. 777  Streszczenie  

Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego

Relationship between a Made and Spontaneous Economic Order: from the Static towards a Dynamic Approach

Соотношение между установленным и спонтанным порядком в экономике – от статистического подхода к динамическому

Słowa kluczowe: ekonomia neoklasyczna, ordoliberalizm, ład gospodarczy, dryf ładu gospodarczego

  s. 799  Streszczenie  

Maciej Ryczkowski

Ewolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego

The Evolution of Milton Friedman’s Views and Monetary Policies Performed by Fed and ECB during the Financial Crisis

Взгляды Мильтона Фридмана и денежная политика Fed и EСВ в период финансового кризиса

Słowa kluczowe: Milton Friedman, polityka antykryzysowa, kontrola podaży pieniądza, luźna polityka pieniężna

  s. 823  Streszczenie  

Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Реальная конверг енция доходов между странами Центрально-Восточной и Западной Европы: прошлое, настоящее и будущее

Słowa kluczowe: economic growth, income convergence, European Union, forecasting (simulation)

  s. 853  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.