Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2017/2

< 2017/12017/3 >

Ekonomista 2017/2 - okładka

s. 115-236 (122)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyEsejeRecenzje
i omówienia

Jakub Sukiennik, Zbigniew Dokurno, Bogusław Fiedor

System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju

The System of Institutional Equilibrium and the Process of Institutional Change

Система институционального равновесия и процесс институциональных изменений с точки зрения уравновешенного развития

Słowa kluczowe: system instytucjonalnej równowagi, zmiany instytucjonalne, instytucje, zrównoważony rozwój

  s. 121  Streszczenie  Open Access

Ewa Aksman

Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries

Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries

Неравенство в распределении доходов брутто и нетто в европейских странах

Słowa kluczowe: nierówności dochodów pierwotnych, współczynnik Giniego, redystrybucyjny efekt świadczeń społecznych i podatku dochodowego, regresja dla danych panelowych (model z efektami stałymi)

  s. 145  Streszczenie  

Anna Wielicka-Regulska

Efekty kontekstowe jako element teorii wyboru konsumenta

Context Effects as Element of the Theory of Consumer Choice

Контекстные эффекты как элемент теории потребительского выбора

Słowa kluczowe: efekty kontekstowe, efekt przyciągania, efekt podobieństwa, efekt kompromisu, teoria wyboru konsumenta, teoria preferencji, zachowania konsumenta,

  s. 159  Streszczenie  

Benedykt Puczkowski

Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna

Employees’ Culture and Economic Efficiency

Культура работников и экономическая эффективность

Słowa kluczowe: kultura pracowników, czynniki kulturowe, kultura a efektywność ekonomiczna,

  s. 175  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.