Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2017/5

< 2017/42017/6 >

Ekonomista 2017/5 - okładka

s. 483-612 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Andrzej Cieślik, Jan Michałek

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Инновации и экспорт стран – новых членов Евросоюза

Słowa kluczowe: działalność eksportowa, innowacje, przedsiębiorstwa, Europa Środkowo-Wschodnia

  s. 489  Streszczenie  Open Access

Łukasz Ambroziak

Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie

The Competitive Position of New Member States of European Union in the Trade in Technologically Advanced Goods

Конкурентная позиция новых стран – членов ЕС в торговле высокотехнологичными товарами

Słowa kluczowe: pozycja konkurencyjna, nowe państwa członkowskie UE, produkty wysokiej i średniowysokiej techniki

  s. 506  Streszczenie  Open Access

Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Взаимозависимость между инновациями и институтами и их влияние на экономический рост

Słowa kluczowe: innowacje, instytucje, gospodarka kreatywna, wskaźnik syntetyczny, wzrost gospodarczy, Unia Europejska

  s. 527  Streszczenie  Open Access

Magdalena Olczyk

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności – analiza bibliometryczna

The Concept of International Competitiveness: A Bibliometric Approach

Концепция международной конкурентоспособности – библиометрический анализ

Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność, bibliometria, analiza cytowań, metoda kluczowych ścieżek, metoda współwystępowania słów

  s. 544  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.