Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2017/6

< 2017/52018/1 >

Ekonomista 2017/6 - okładka

s. 613-732 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Adam Lipowski

Problemy z pomiarem PKB w gospodarce usługowo-cyfrowej: implikacje dla polityki prowzrostowej

Some Problems of GDP Measurement in a Service-Digital Economy: Implications for Growth-Oriented Policies

Несовершенство замера ВВП в цифровизированной экономике: выводы для политики, нацеленной на экономический рост

Słowa kluczowe: wydatki budżetowe, polityka fiskalna, polityka innowacyjna, teoria postkeynesowska, wzrost endogeniczny, metody pomiaru PKB, gospodarka usługowo-cyfrowa

  s. 619  Streszczenie  Open Access

Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski

Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999–2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)

Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016

Экономика социальных эмоций. Функциональное равновесие и неравновесие в польской экономике в 1999–2016 гг. в свете показателя ALK (BDI)

Słowa kluczowe: dobrostan, cykl koniunkturalny, oczekiwania społeczne, Polska

  s. 644  Streszczenie  Open Access

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

New Economic Foundations of the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union

Новые экономические обусловленности совместной аграрной политики (САП) Евросоюза

Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna (WPR), interwencjonizm, rozwój zrównoważony, renta ekonomiczna, deprywacja dochodowa, samoistna wartość ziemi, Unia Europejska

  s. 675  Streszczenie  Open Access

Mirosław Bochenek

Znaczenie traktatu monetarnego Meditata Mikołaja Kopernika dla rozwoju myśli ekonomicznej (w 500 rocznicę jego powstania)

The Significance of the Monetary Treaty Meditata by Nicolaus Copernicus for the Development of Economic Thought (on the 500. Anniversary of Its Creation)

Значение монетарного труда Meditata Николая Коперника для развития экономической мысли (в 500 годовщину его создания)

Słowa kluczowe: historia myśli ekonomicznej, merkantylizm, zagadnienia pieniężne, prawo gorszego pieniądza

  s. 698  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.