Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/2

< 2018/12018/3 >

Ekonomista 2018/2 - okładka

s. 121-262 (142)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia
Komunikaty

Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf

Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910)

Economic Growth of Polish Territories in the Period of First Globalization (1870–1910)

Экономический рост на польских землях в период первой глобализации (1870–1910)

Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, PKB, historia gospodarcza, Polska, XIX wiek

  s. 127  Streszczenie  Open Access

Piotr Wójcik

Metody quasi-eksperymentalne i ich zastosowanie w badaniu wpływu historii na współczesność

Quasi-experimental Methods and Their Use in Analysing the Influence of History on Contemporary Economies

Квазиэкспериментальные методы и их применение в иссле- дованиях влияния истории на современную экономику

Słowa kluczowe: eksperymenty historyczne, metody quasi-eksperymentalne, nieciągła regresja, analizy przestrzenne

  s. 156  Streszczenie  Open Access

Waldemar Florczak, Wojciech Grabowski

Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego

Does It Pay to Take Legal Advice? Estimates of Miroceconomic Effects of Non-comercial Legal Advice

Стоит ли пользоваться советами юристов? Оценка микроэкономических эффектов юридического и гражданского консалтинга

Słowa kluczowe: porady prawne, pomoc prawna, poszerzone równanie Mincera, mikroekonomia,

  s. 185  Streszczenie  Open Access

Piotr Pieniążek

Austrian and Mainstream Economics: How Do They Differ?

Szkoła austriacka i ekonomia głównego nurtu: czym się różnią?

Австрийская школа и экономический мейнстрим: в чем их различие?

Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomii, ekonomia głównego nurtu, metodologia ekonomii, ekonomia matematyczna, formalizm w ekonomii

  s. 209  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.