Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/4

< 2018/32018/5 >

Ekonomista 2018/4 - okładka

s. 379-490 (112)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Marta Götz

Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza

Industry 4.0 and International Economic Cooperation

Промышленность четвертого поколения и международное экономическое сотрудничество

Słowa kluczowe: gospodarka międzynarodowa, konkurencyjność, rewolucja przemysłowa, sieci, łańcuchy wartości dodanej, przemysł czwartej generacji (4.0)

  s. 385  Streszczenie  

Kamila Kuziemska-Pawlak

Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski

The Determinants of Poland’s Current Account Balance

Детерминанты сальдо торгового баланса Польши

Słowa kluczowe: bilans płatniczy, rachunek obrotów bieżących, Polska

  s. 404  Streszczenie  

Piotr Krajewski, Agata Szymańska

Znaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej

The Significance of Military Spending in Evaluating Fiscal Policy Effects

Значение военных расходов при оценке эффектов фискальной политики

Słowa kluczowe: wydatki wojskowe, polityka fiskalna, SVAR

  s. 425  Streszczenie  

Grażyna Bukowska, Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Publishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals

Publishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals

Структура публикаций польских авторов в отечественных и зарубежных экономических изданиях

Słowa kluczowe: produktywność naukowa, czasopisma ekonomiczne, współautorstwo, czynniki instytucjonalne, analiza wielopoziomowa

  s. 442  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.