Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/5

< 2018/42018/6 >

Ekonomista 2018/5 - okładka

s. 491-626 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Marian Gorynia

Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

Contemporary Economic Sciences: Identity, Evolution, Classifications

Современные экономические науки: идентичность, эволюция, классификации

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne, ewolucja nauk ekonomicznych, klasyfikacje nauk ekonomicznych, relacje z innymi dyscyplinami

  s. 497  Streszczenie  

Ryszard Rapacki, Juliusz Gardawski, Adam Czerniak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań

Emerging Varieties of Capitalism in Central Eastern Europe: A Review of Studies

Разновидности капитализма в Центрально-Восточной Европе: обзор исследований

Słowa kluczowe: odmiany kapitalizmu, instytucje, Europa Środkowo-Wschodnia

  s. 523  Streszczenie  

Jarosław Boruszewski, Krzysztof Nowak-Posadzy

Prawo Kopernika-Greshama: rekonstrukcja metodologiczna

Copernicus-Gresham’s Law: Towards a Methodological Reconstruction

Закон Коперника-Грешема: методологическая реконструкция

Słowa kluczowe: prawo Kopernika-Greshama, metodologia ekonomii, historia myśli ekonomicznej, prawa nauki, wyjaśnianie funkcjonalne

  s. 554  Streszczenie  

Artur Walasik

Fiscal Demography. Age-related Redistribution of Consumption Taxation

Fiscal Demography: Age-related Redistribution of Consumption Taxation

Фискальная демография: демографически направленное перераспределение налогообложения потребления

Słowa kluczowe: opodatkowanie konsumpcji, redystrybucja, starzenie społeczeństwa

  s. 578  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.